بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور دبیر کل شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان در جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون ‌های دانشگاه های کشور

حضور دبیر کل شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان در جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون ‌های دانشگاه های کشور


حضور دبیر کل شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه گیلان در جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون ‌های دانشگاه های کشور

جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان کشور با موضوع جشنواره رویش و با حضور دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و کارشناسان کانونهای وزارت علوم در تاریخ 29 مهر ماه 97 در دانشگاه پیام نور تهران برگزار شد. در این نشست، دستورالعمل جامع جشنواره رویش مورد بازخوانی و بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس اداره کانون ‌های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با ارایه گزارشی در خصوص تعداد جشنواره‌ های برگزار شده رویش دانشگاهی به تبیین دستور العمل و ارایه جزئیات برگزاری جشنواره رویش دانشگاهی و ملی و ساختار، محتوا و نحوه اجرای این جشنواره پرداخت. در ادامه دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری پرسش‌ها و مسایل خود را درباره مباحث مختلف جشنواره، عدم حضور دبیر شورای هماهنگی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، عدم دخالت دبیران شورای هماهنگی در تصمیم گیری و تصمیم سازی های جشنواره رویش ملی وزارت علوم، برگزاری منظم و مدون جشنواره رویش ملی، آن برنامه ریزی جهت برگزاری نشست های دبیران شورای هماهنگی کانونهای دانشگاه های کشور حداقل دو بار در سال به صورت مستمر، نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های ابلاغ شده به دانشگاه ها و جلوگیری از هرگونه برخورد سلیقه ای با فعالیت های کانونهای فرهنگی، مطرح کردند. در حاشیه برگزاری نشست، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، حکم دکتر فروغ اسرافیلیان به عنوان «دبیر هفتمین جشنواره ملی دستاوردهای و توانمندی های کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان (رویش)» را اعطا کرد.