بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضوربرگزیدگان جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی و مناظرهای رضوی دانشگاه گیلان در اختتامیه جشنواره رضوی ـ3آذر94ـ مشهد

حضوربرگزیدگان جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی و مناظرهای رضوی دانشگاه گیلان در اختتامیه جشنواره رضوی ـ3آذر94ـ مشهد


حضوربرگزیدگان جشنواره ملی کرسی های آزاد اندیشی و مناظرهای رضوی دانشگاه گیلان در اختتامیه جشنواره رضوی ـ3آذر94ـ مشهد