بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه هم انديشي با موضوع «نقش دانشگاه ها در مهندسي فرهنگي» 20 دی ماه 95 ـ دانشگاه گیلان

جلسه هم انديشي با موضوع «نقش دانشگاه ها در مهندسي فرهنگي» 20 دی ماه 95 ـ دانشگاه گیلان


جلسه هم انديشي با موضوع «نقش دانشگاه ها در مهندسي فرهنگي» 20 دی ماه 95 ـ دانشگاه گیلان