بستن
FA EN

جلسه هماهنگی برنامه های پیشنهادی دانشگاه گیلان در راستای اجرای سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآن ـ 12 تیر ماه 1401

جلسه هماهنگی برنامه های پیشنهادی دانشگاه گیلان در راستای اجرای سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآن ـ 12 تیر ماه 1401


جلسه هماهنگی برنامه های پیشنهادی دانشگاه گیلان در راستای اجرای سند راهبردی پژوهش و آموزش عالی قرآن ـ 12 تیر ماه 1401

آدرس کوتاه :