بستن
FA EN AR RU FR CHI

تقدیرازبرگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و سومین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشجویان بخشهای آوایی و معارفی ـ 19 اردیبهشت ماه 97

تقدیرازبرگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و سومین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشجویان بخشهای آوایی و معارفی ـ 19 اردیبهشت ماه 97


تقدیرازبرگزیدگان مرحله دانشگاهی سی و سومین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشجویان بخشهای آوایی و معارفی ـ 19 اردیبهشت ماه 97