بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان

تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان


تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان

 

 

اعضای اطاق فکر در دانشگاه گیلان تشکیل جلسه دادند. در این جلسه که در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان تشکیل شد، ابتدا مدیر اجتماعی دانشگاه گیلان به اعضای حاضر خیرمقدم گفتند و درباره دستور جلسه سخنانی ارائه کردند.

 

در ادامه هر کدام از اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه بیان داشتند و خلاصه مباحث طرح شده جهت بهره برداری به مراجع ذیربط ارسال شد.