بستن
FA EN AR RU FR

تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان

تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان


تشکیل اولین جلسه اطاق فکر فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان

 

 

اعضای اطاق فکر در دانشگاه گیلان تشکیل جلسه دادند. در این جلسه که در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان تشکیل شد، ابتدا مدیر اجتماعی دانشگاه گیلان به اعضای حاضر خیرمقدم گفتند و درباره دستور جلسه سخنانی ارائه کردند.

 

در ادامه هر کدام از اعضا نقطه نظرات خود را در خصوص دستور جلسه بیان داشتند و خلاصه مباحث طرح شده جهت بهره برداری به مراجع ذیربط ارسال شد.