بستن
FA EN AR RU FR CHI

تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه گیلان در محکومیت خروج آمریکا از برجام ـ 22 اردیبهشت ماه 97

تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه گیلان در محکومیت خروج آمریکا از برجام ـ 22 اردیبهشت ماه 97


تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه گیلان در محکومیت خروج آمریکا از برجام ـ 22 اردیبهشت ماه 97