بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در ترم جاری

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در ترم جاری


برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در ترم جاری

از ابتدای ترم جاری در دانشگاه گیلان 6 کرسی آزاداندیشی برگزار شد.

 

 

 

 دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت این تعداد کرسی به معنی برگزاری 2 کرسی آزاداندیشی در هر ماه است که خود نشان دهنده این است که جهت گری دانشگاه در جهت تقویت هر چه بیشتر برگزاری کرسی های آزاداندیشی است.


دکتر شاکری نیا ضمن اعلام اینکه عمده این کرسی ها توسط تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان برگزار شده، از همه تشکلهای فعال فرهنگی خواست تا بصورت فعال در فرصت ایجاد شده برای بیان آراء و نقطه نظرات خود در قالب کرسی های آزاداندیشی مشارکت کنند.


وی همچنین اظهار داشت دانشگاه گیلان با تأسیس باشگاه آزاداندیشی و دبیرخانه هماهنگی تشکلها، گامهای خوبی در جهت بسترسازی کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه برداشته است.


دکتر شاکری نیا رئیس هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه های استان گیلان در پایان اظهار داشت که با این بسترسازی در همه دانشگاه های استان، حضور پررنگ دانشجویان در عرصه های فرهنگی را شاهد خواهیم بود.