بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه هنر ارائه و فن سخنوری

برگزاری کارگاه هنر ارائه و فن سخنوری


برگزاری کارگاه هنر ارائه و فن سخنوری

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه کارگاه آموزشی هنر ارئه و فن بیان را، طی دو هفته (4 جلسه ی 3 ساعته) در نیمه دوم اردیبهشت ماه 95 در دانشکده ادبیات علوم انسانی برگزار نمود. در این کارگاه تکنیک های مربوط به سخنرانی توسط کارشناس ارتباطات ارائه گردید. شایان ذکر است 25 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان در این کارگاه شرکت داشتند.

PicsArt_05-10-09.17.32