بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ23 بهمن ماه 95 ـ دانشکده علوم پایه

برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ23 بهمن ماه 95 ـ دانشکده علوم پایه


برگزاری سلسله جلسات آموزشی مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه گیلان ـ23 بهمن ماه 95 ـ دانشکده علوم پایه