بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری تست های روانشناختی در کانون پرورش فکری کودکان

برگزاری تست های روانشناختی در کانون پرورش فکری کودکان


برگزاری تست های روانشناختی در کانون پرورش فکری کودکان

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه گیلان، طبق بازیدی که در روز یکشنبه مورخ 95/01/29 از کانون پرورش فکری کودکان لنگرود، طرح پژوهشی در جهت یادگیری و سنجش وجه مشترک تفکر دانش آموزان ده ساله به وسیله ی سه آزمون آدمک گودیناف،اندریافت موضوع و آزمون وکسلر انجام گرفت. در این اقدام تعداد بیست نفر از دانش آموزان مدرسه ی رسالت لنگرود به کانون پرورش فکری مراجعه و پس از صحبت های اولیه به سه گروه برای انجام آزمون ها تقسیم شدند .پس از چهل دقیقه آزمونی که برگزار شد، تحلیل محتوای آزمون ها توسط دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه گیلان صورت گرفت. در نتیجه ی این سه آزمون مجزا از هم در این سن، دانش آموزان دختر ده ساله بیشتر به تفکر عینی و ظواهر موضوعات گرایش داشتند.در نتیجه در پژوهش انجام گرفته دانشجویان توانستند به اهداف زیر برسند.

1)سنجش یادگیری های خود درانجام آزمون ها و آنچه بصورت تئوری در کلاس آموزش دیده اند.

2)سنجش ناهشیار و وجوه مشترک تفکر دانش آموزان.

3)تحلیل محتوای آزمون ها.