بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی آسیب های اجتماعی با حضور رئیس مرکز مشاوره و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ97/06/07

بررسی آسیب های اجتماعی با حضور رئیس مرکز مشاوره و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ97/06/07


بررسی آسیب های اجتماعی با حضور رئیس مرکز مشاوره و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ـ97/06/07

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان نشست بررسی آسیب های اجتماعی را  با حضور رئیس مرکز مشاوره در شورای هماهنگی نماینده های فرهنگی دانشکده های مختلف دانشگاه، در روز چهارشنبه مورخ 7 شهریور ماه 97 در اتاق شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار نمود. در این نشست خانم صمدی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه گزارشی از نتایج طرح سنجش ملی سیمای روانی، اجتماعی دانشجویان، مطرح نمود که در این راستا هر یک از اعضاء حاضر نظراتی را بیان کردند.