بستن
FA EN AR RU FR CHI

بحث آزاد انگلیسی (Free Discussion)

بحث آزاد انگلیسی (Free Discussion)


بحث آزاد انگلیسی (Free Discussion)

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان اولین جلسه ی کلاس بحث آزاد انگلیسی (Free Discussion) روز یکشنبه مورخ 20 آبان 97 در خانه ی فرهنگ با حضور 15 نفر از دانشجویان برگزار نمود. این دوره از کلاس ها تا پایان ترم جاری ادامه خواهد داشت. در این جلسات راجع به مسائل مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی به زبان انگلیسی بحث می شود.