بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 93ـ 92 برگزار شد.

اولین نشست دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 93ـ 92 برگزار شد.


اولین نشست دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 93ـ 92 برگزار شد.

 

جلسه شورای دبیران کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه گیلان در روز چهارشنبه مورخ  23/11/92 در اتاق شورای معاونت برگزار گردید.

 طی این جلسه دبیران کانونها به تحلیل برنامه های اجرا شده در نیم سال قبلی پرداخته و در ادامه فعالیتها و طرحهای آتی کانون ها را مورد بررسی قرا دادند. از اهم مذاکرات این جلسه بازنگری طرح هر یک از کانونها بمنظور ارائه و تصویب آن در شورای سیاستگذاری حمایت از کانونهای فرهنگی بود.