بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین جلسه ستاد استانی کنگره شهدای دانشجوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان ـ 22 اردیبهشت 1400

اولین جلسه ستاد استانی کنگره شهدای دانشجوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان ـ 22 اردیبهشت 1400


اولین جلسه ستاد استانی کنگره شهدای دانشجوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان گیلان ـ 22 اردیبهشت 1400

آدرس کوتاه :