بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار نشریه دانشجویی شوروم

انتشار نشریه دانشجویی شوروم


انتشار نشریه دانشجویی شوروم

چهارمین شماره نشریه دانشجویی شوروم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آرشیا ادیب مرادی با تیراژ 300 نسخه انتشار یافت که مطالب نشریه بدین گونه چاپ شده است:

یاور نا آشنا ( درباره انتخابات شورای صنفی)

نامه ای به شورای صنفی آینده

من به صنف دانشجو رأی می دهم

این نشریه با تجزیه و تحلیل اینکه شورای صنفی دانشجویان بعنوان بازوی تعاملی می تواند مشارکت دانشجویی را در امور صنفی و رفاهی افزایش داده و در فرآیند بهبود امور معاضدت نماید و نشاط و شادابی را در فضای دانشجویی به ارمغان آورد. تلاش نموده تا انتخابات شورای صنفی و رفاهی با شور  و در فضای رقابتی برگزار شود.