بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار نشریات دانشجویی

انتشار نشریات دانشجویی


انتشار نشریات دانشجویی

انتشار نشریه دانشجویی herald

دو هفته نامه دانشجویی herald با صاحب امتیازی انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی و مدیر مسئولی راشد پورباقر  (شماره 4 و 5 ) هر کدام با تیراژ 70 نسخه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی در بهمن و اسفند ماه 93 انتشار یافت.مطالب چاپ شده در این شماره از نشریه با موضوع « زبان شناسی و ادبیات و هنر» می باشد.

انتشار نشریه دانشجویی فاش

 فصلنامه مستقل دانشجویی فاش بامدیر مسئولی شیدا برزوپور (شماره 3 با تیراژ 150نسخه) در اسفندماه 93 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتشار یافت.

مطالب چاپ شده در این شماره از نشریه با موضوع « تحلیل اجتماعی رشته های تحصیلی(ادبیات فارسی، علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسی) می باشد.

انتشار نشریه دانشجویی تدبیر و امید

فصلنامه ی تخصصی انجمن علمی علوم سیاسی تدبیر و امید با مدیر مسئول رویا فروهی( شماره دوم) بهمن 1393 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتشار یافت.

مطالب چاپ شده در این شماره از نشریه با موضوع «اسلام سیاسی ، نتایج مذاکرات وین 8، واقعیات رویاهای متفاوت،  شکست و موفقیت دیپلماسی» می باشد.

انتشار نشریه دانشجویی Smart

فصلنامه معماری هوشمند(  Smart) مربوط به انجمن علمی گروه معماری با مدیر مسئولی نیلوفر ابراهیمی زمستان 93 در دانشکده فنی و معماری هنر انتشار یافت.

انتشار نشریه دانشجویی پارک ممنوع

دو هفته نامه پارک ممنوع مربوط به مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه  با تیراژ  200نسخه و  مدیر مسئولی محمد مهدی شکری در همه دانشکده ها انتشار یافت.

انتشار نشریه دانشجویی تلنگر

تلنگر ویژه نامه گاهنامه وارثین (ویژه راهیان نور ) بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان با  مدیر مسئولی محمد جواد حبیبی بهمن ماه 1393 در همه دانشکده ها انتشار یافت.

انتشار نشریه شورای صنفی رفاهی دانشجویان

نشریه شورای صنفی رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان نسخه شماره سوم اسفند 93 در همه دانشکده ها انتشار یافت.

انتشار نشریه دانشجویی دیپلمات

نشریه دیپلمات مربوط به  انجمن علوم سیاسی ویژه نامه 16 آذر (شماره هفتم) آذر ماه 93 با  مدیر مسئول مجتبی ثابت راد در دانشکده انسانی انتشار یافت.

انتشار نشریه دانشجویی خشتر

نشریه دانشجویی تخصصی خشتر مربوط شهرسازی شماره اول زمستان 93  با صاحب امتیازی نسیم کی نژاد ومدیر مسئولی علی طاهری برزی در دانشکده معماری و هنر انتشار یافت.

انتشار نشریه دانشجویی مأوا

نشریه خبری تحلیلی کانون کرسی آزاد اندیشی( مأوا) شماره دوم به صاحب امتیازی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زمستان 93 با مدیر مسئول سینا محمدی در همه دانشکده ها انتشار یافت.