بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار دوفصلنامه تخصصی نشریه دانشجویی تدبیر و امید

انتشار دوفصلنامه تخصصی نشریه دانشجویی تدبیر و امید


انتشار دوفصلنامه تخصصی نشریه دانشجویی تدبیر و امید

اولین شماره دوفصلنامه تخصصی نشریه دانشجویی تدبیر و امید به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم سیاسی با تیراژ 200 نسخه که به چاپ رسیده انتشار یافت.  موضوعاتی که در فهرست مطالب این نشریه به آنها اشاره شده است شامل :

1ـ بررسی و نقد و تحمل انتقاد/ از دیدگاه ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر رضی

2 ـمدیریت ریسک در روابط بین الملل/ مهدی زیبایی

3 ـ توسعه سیاسی/ صدیقه زارع

4 ـ ضرورت سیاست خارجی اعتدال گرا/ حسین دالوند

5 ـ نقد به دولت وقت/ مهدی زیبایی

6 ـ معرفی کتاب / حسین سروری

7 ـ نیرنگ دولت آمریکا و رسوایی طبس/ دکتر احمد جانسیز