بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

انتخاب دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان


انتخاب دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان

پس از انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و معرفی دبیران دانشکده های دانشگاه گیلان، جلسه ای با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی، مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس و دبیران جدید انجمن های علمی دانشجویی 8 دانشکده؛ روز چهارشنبه 21 فروردین ماه 98 در اتاق شورای معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

در این جلسه با رای گیری اعضای حاضر، انتخاب دبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه انجام گرفت که عرفان زارع دانشجوی کارشناسی ارشد نانو به مدت یکسال به عنوان دبیر کل شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان انتخاب شد.

شایان ذکر است 64 انجمن علمی دانشجویی رشته ای و بین رشته ای در دانشگاه گیلان فعالیت دارند.

دبیران دانشکده ها:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ امیر حسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی

دانشکده هنر و معماری ـ امیر محمد چرم زاده دانشجوی کارشناسی رشته موسیقی

دانشکده کشاورزی ـ طیبه فلاحی پاشاکی دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی

دانشکده فنی شرق ـ پوریا انوری دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

دانشکده علوم پایه ـ نیما سلطانیه دانشجوی کارشناسی رشته شیمی

دانشکده علوم ریاضی ـ سید مرتضی میر جبرئیلی دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی

دانشکده منابع طبیعی ـ علیرضا جنقی دانشجوی کارشناسی رشته  محیط ریست

دانشکده تربیت بدنی ـ متعاقباً معرفی خواهد شد

دانشکده فنی مهندسی ـ عرفان زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانو