بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعزام دانشگاهیان به سفرهای علمی،فرهنگی،زیارتی و سیاحتی

اعزام دانشگاهیان به سفرهای علمی،فرهنگی،زیارتی و سیاحتی


اعزام دانشگاهیان به سفرهای علمی،فرهنگی،زیارتی و سیاحتی

اجرای موفق عمرۀ دانشگاهیان در یک دهۀ اخیر از یک سو و لزوم افزایش فضای معنوی در دانشگاهها از سوی دیگر موجب شد تا معاونت فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار سایر سفرهای زیارتی (عمرۀ مفرده، عتبات عالیات عراق) با همکاری معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اعزام دانشگاهیان به سفرهای علمی، فرهنگی، زیارتی و سیاحتی سوریه لبنان ، مشهد مقدس، و سایر کشور ها را در قالب گروههای خاص در دستور کار قرار دهد. اجرای این سفر بعنوان یک سفر فرهنگی، زیارتی، سیاحتی با الهام از تجربۀ موفق عمره در بعد اجرایی و فرهنگی و محتوایی با استقرار ستاد مستقر ، از مردادماه 89 آغاز و با تجربه جمعی از مدیران زبده حج و زیارت در عمرۀ دانشگاهیان کارِ اعزام، برنامه ریزی و هماهنگی را عهده دار هستند.

 

 

 

وحال با بانگ الرحیل همراه شوید .....