بستن
FA EN AR RU FR CHI

آسیب شناسی جامعه شناختی شدن واقعیت رمان در ایران

آسیب شناسی جامعه شناختی شدن واقعیت رمان در ایران


آسیب شناسی جامعه شناختی شدن واقعیت رمان در ایران

به همت انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی و  زبان و ادبیات فارسی نشست  «آسیب شناسی جامعه شناختی شدن واقعیت رمان در ایران» با سخنرانی آقای سینا جهاندیده و با حضور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. سخنران با اشاره به اینکه واقعیت رمان در ایران از مسیر خود منحرف شده است زیرا رمان باید رمان باشد؛ چون رمان علم، فلسفه  و زبان روشنفکری نیست. رمان در ایران امر انسانی را مغفول گذاشته و زبان آن معطوف به قدرت شده است.

این برنامه با پرسش و پاسخ اساتید تا ساعت 16 ادامه داشت.