بستن
FA EN AR RU FR CHI

اختتامیه دومین هماییش ملی «کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی» ـ 17 آذر ماه 95

اختتامیه دومین هماییش ملی «کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی» ـ 17 آذر ماه 95


اختتامیه دومین هماییش ملی «کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی» ـ 17 آذر ماه 95